Általános Szerződési Feltételek

Vásárlási és szállítási feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a www.ontbolt-ontozorendszer.hu domainen működő Webáruház használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe: www.ontbolt-ontozorendszer.hu

URL: www.ontbolt-ontozorendszer.hu

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeiken állunk rendelkezésére.

Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Szolgáltató https://www.ontbolt-ontozorendszer.hu honlapján és valamennyi aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

 

 • Szolgáltató adatai
 • Szolgáltató neve: T-Markt Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság
  Szolgáltató rövidített neve: T-Markt Kft.
  Szolgáltató székhelye: 2013 Pomáz Határ utca 5./A
  Szolgáltató telephelye: 2013 Pomáz Határ utca 5./A
  A szolgáltató elérhetősége, a szolgáltatásokat igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
  rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: tmarkt(kukac)tmarkt.hu
  Adószáma: 25909054-2-13
  Közösségi (EU) adószám: HU17782232
  Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Pest megyei Cégbíróság
  Telefonszáma:+36 (26) 525 500
  A szerződés nyelve: magyar
  A tárhely-szolgáltató neve, címe, telefonszáma: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., +36 1 789-2-789
   
  A panaszügyintézés a Szolgáltató központi irodájában történik az alábbi nyitva tartási időben:
  H-P: 8:00 - 16:30, Szo: Zárva, V: Zárva

 • Felhasználó, Szervezet, Címzett, Ügyfél
  1. Felhasználó: az a cselekvőképes természetes személy, aki saját nevében illetve aki egy jogi személyiséget, jogi személyiséggel nem rendelkező szerződőképes szervezetet, egyéni vállalkozót képvisel, annak megbízottja vagy nevében jár el és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, a szolgáltatási szerződést megköti (továbbiakban, mint Felhasználó).
  2. Szervezet: az a jogi személyiség, jogi személyiséggel nem rendelkező szerződőképes szervezet, egyéni vállalkozó, akit a Felhasználó regisztrációja vagy a megrendelése során megadott, a regszitrációja lezárásával, mint természetes személy által tett jogi nyilatkozattal képvisel, annak megbízottja vagy nevében jár el (továbbiakban, mint Szervezet).
  3. Címzett: a Felhasználó által megrendelése során Szolgáltatónak megadott a postai küldeményen, szállítmányon, annak csomagolásán, illetve a küldeményhez tartozó listán vagy egyéb dokumentumon címzettként megjelölt személy, illetve szervezet (továbbiakban, mint Címzett).
  4. Ügyfél:
   • a Felhasználó,
   • a Szervezet,
   • a jelen ÁSZF-ben illetve a jogszabályokban meghatározott esetekben a Címzett,
   • (továbbiakban együttesen, mint Ügyfél)
   

 • Regisztráció és megrendelés során tett Felhasználói jognyilatkozatok
  1. Regisztráció: az a folyamat, mellyel Felhasználó Szolgáltató részére megadja saját személyes adatait, elérhetőségeit illetve megadja annak a szervezetnek az adatait és elérhetőségeit, melyet képvisel, annak megbízottja vagy nevében jár el.
   A regisztráció során a Felhasználó egyértelműen nyilatkozik arról, hogy a webáruház felhasználási feltételeit elfogadja, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  2. Megrendelés: az a folyamat, mellyel Felhasználó a Szolgáltató webáruházának igénybe vételével, mint vásárlási folyamattal a Szolgáltató részére megadja:
   • a megrendelni kívánt termékeket és szolgáltatásokat és azok mennyiségét,
   • a számlázási adatokat, melyek a vásárlást végző, mint természetes személy saját adatai vagy az a jogi személyiség, jogi személyiséggel nem rendelkező szerződőképes szervezet, egyéni vállalkozó, akinek nevében eljár,
   • a szállítási módot és adatokat, amelyek szerinti kéri/vállalja a teljesítést, az átvétel helyét és módját,
   • a fizetés módját.

  A Felhasználó által a regisztrációja és megrendelései során megadott adatok illetve adatszolgáltatás, mint természetes személy által a Szolgáltató részére tett jognyilatkozatnak minősül.
  Szolgáltató kizárja minden nemű felelősségét, mely a Felhasználó által megadott hamis, valótlan, téves vagy megtévesztő adatok miatt következik be. A Felhasználó által hamis, valótlan, téves vagy megtévesztő adatok megadása, Szolgáltató megtévesztése büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. valamint a Felhasználót kizárja a webáruház használatából.

   

 • Alapvető rendelkezések
  • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  • A jelen Szabályzat 2016. május 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett shop (webshop és webcenter) weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.
  • Szolgáltató fenntartja magának minden jogát a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldalak terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, módosítása, közzététele és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  • Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
  • Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
  • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
  • A Szolgáltató kizárja felelősségét az abból adódó károkért, melyek a Felhasználó által regisztráció során megadott, ezzel állítása által képviselt és/vagy nevében eljáró és hozzárendelt jogi személyiség vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Szolgáltatóval folytatott ügyletek tartalmi, kereskedelmi és pénzügyi információjával kapcsolatban hozzáférhetővé válik, tudomására jut.
   

 • Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, árai és érvényességük
  • A webáruházban megjelenített termékek és szolgáltatások megrendelhetők online, írásban vagy személyesen. A webáruházban a termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, mely ettől eltérő devizanem esetén az külön feltüntetésre kerül.
  • Az árak tartalmazzák a törvényben előírt Általános forgalmi adót (ÁFA), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A termékekre külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
  • A webáruházban az T-Markt Kft által biztosított listaárak kerülnek megjelenítésre illetve azon Felhasználók részére, akiknek az T-Markt Kft adott termékekre kedvezményt biztosít, azt a bejelentkezésüket követően, mint kedvezményes árként megjeleníti.
  • A webáruházban Szolgáltató a termékek gyártói által közölt információk alapján részletesen feltünteti a termék nevét, arról leírását közöl, a termékekről fotót/grafikát jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.
   A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban és honlapján megjelenő képek és a termék tényleges kinézete közötti esetleges különbözőség/eltérés miatt.
  • A termékek árai a Kosárba kerülést követő vásárlási folyamat lezárásaként, az adott rendelés jóváhagyása és elfogadása előtti összefoglalóban található árak.
  • Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó rendelését részben vagy egészben ne fogadja el és vállalja, hogy erről a Felhasználót értesíti.
   Amennyiben a Szolgáltató a rendelés módosított elfogadása alapján küldött ajánlatát Felhasználó nem fogadja el vagy Szolgáltató teljes mértékben visszautasítja a rendelést, úgy Felhasználó által esetleg megfizetett vételárat Szolgáltató visszatéríti.
  • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
  • Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a webáruházban található termékek adatai, árai, azokhoz kapcsolódó információk a megfelelő tájékoztatást adják a Felhasználók számára. A webáruházban esetleg előfroduló hiba vagy hiányosság feltárása esetén Szolgáltató fenntartja a jogát a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azon Felhasználókat, akiknek folyamatban lévő rendelései tartalmaznak a hibával kapcsolatos terméket, Szolgáltató tájékoztatja az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelését, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
   

 • Rendelés menete
 • A webáruházban vásárlást csak regisztrációt követően, bejelentkezés után lehet végezni.
  Bejelentkezés nélkül a webáruház látogatói a termékek leírását, adatait, tulajdonságait tudják megtekintetni.

  A rendelés folyamata

   1. A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A Felhasználó bármikor megtekintheti vásárlási kosarának tartalmát a „Kosár” ikonra állva vagy rákattintva.
   2. A Felhasználó a megvásárolni kívánt termékek darabszámát beállítja, a kosárban azokat a vásárlási folyamat során bármikor módosíthatja.
   3. Újabb termékek kiválasztásához az internet böngésző [Vissza] gombjával térhet.
   4. Vásárlás befejezéséhez lépjen be a Kosárba.
   5. A kosár ellenőrzése során a Felhasználónak lehetősége van a kosár tartalmának módosítására, nem kívánt tételek törlésére.
    A mennyiségek véglegesítését követően a kosár tartalmát a [Kosár frissítése] gombbal lehet aktualizálni.
   6. A Felhasználó kiválasztja a szállítás módját és megadja a szállítás teljesítéséhez szükséges szállítási címet, személyes adatokat, a szállításhoz kapcsolódó Szolgáltatóhoz címzett megjegyzéseit, kéréseit.
    A szállítási módok a következők lehetnek:
    • Házhoz szállítás
    • Személyes átvétel az T-Markt Kft központi telephelyén
   7. A Felhasználó ellenőrzi és szükség esetén módosítja a számlázási információkat.
   8. A Felhasználó kiválasztja a fizetés módját
    A fizetési módok a következők lehetnek:
    • Készpénzes fizetés átvételkor
    • Utánvét a termék házhoszállítását végző csomagkézbesítőnek
    • Fizetés előre utalással
    • Bankkártyás azonnali fizetés
    • Szerződött üzleti partnereknek a szerződésben foglalt fizetési feltétel szerint
    A választható fizetési módok a Felhasználó jogosultságainak és a Szolgáltatóval kötött hatályos szerződéses feltételeinek megfelelően állanak rendelkezésre.
   9. Záró lépésként a Felhasználónak módja van a kosár tartalmának és a beállított rendelési feltételek ellenőrzésére, melynek végső jóváhagyásával hozza létre a Rendelését.
    A végső jóváhagyásig a vásárlás folyamata bármely fázisában megszakítható, a Felhasználó attól el tud állni, vissza tud térni korábbi lépésekhez.  
   10. A Szolgáltató a hozzá beérkezett rendelést ellenőrzi mind tartalmi, mind a rendelési feltételek és a Felhasználó rendelésben megadott közleményei tekintetében.
    Amennyiben a Szolgáltató a beérkezett rendelést a vásárlási szokások alapján úgy ítéli meg, hogy az a vásárlás összege és/vagy mennyiségei alapján téves, túlzó, hibára utal, úgy felveszi Felhasználóval - a regisztrációja során megadott elérhetőségek valamelyikén - a kapcsolatot és tisztázzák, szükség esetén módosítják a rendelést.
   11. A rendelés teljesítésének megkezdése a választott fizetési módnak megfelelő feltételek maradéktalan teljesülése esetén kezdődik meg.
    Előreutalás vagy bankkártyás fizetés esetén a rendelés teljesítés megkezdésének feltétele a vásárlás ellenértékének a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása.
    A rendelés teljesítésének megkezdése alatt a Szolgáltató a készleten lévő termékek kiszállításának, készleten nem lévő termékek esetén a beszállítóktól történő beszerzésének megkezdését kell érteni.
   12.  

  • Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

  A Szolgáltató fenntartja magának a jogát a Felhasználó vagy a Felhasználó által képviselt és/vagy nevében eljáró és hozzárendelt jogi személyiség vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet hitelminősítési vizsgálatára, melynek eredményére alapozva a Felhasználó rendeléseit részben vagy egészben ne fogadja el, fizetési feltételeit az ügyletre módosítsa, fizetési biztosítékot kérjen, melyek teljesülése esetén lehetséges a rendelés teljesítésének megkezdése. Erről a tényről Szolgáltató a Felhasználót - a regisztrációja során megadott elérhetőségek valamelyikén - értesíti.
  Továbbá a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó vagy a Felhasználó által képviselt és/vagy nevében eljáró és hozzárendelt jogi személyiség vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mint Vevő bármely, a Szolgáltató felé fennálló ügyletéből esedékessé vált és késedelembe esett számlájának rendezéséig felfüggessze rendelései teljesítését, visszatartva az áruk átadását, szolgáltatások nyújtását, ezzel egyidőben kizárja Szolgáltató késedelembe esését.

   

 • Szállítási módok és feltételek
  • A szállítási módok a következők lehetnek:
   • Házhoz szállítás
   • Személyes átvétel az T-Markt Kft központi telephelyén
  • A szállítási költség csomagonként a csomag súlyától függően Házhoz egységesen:
   • 1-40 kg: 1.590 Ft
   • 40 kg felett vagy raklapos szállítás esetén: 15.000 Ft
   • A fenti díjak tartalmazzák az ÁFA-t.
  • A szállítási költséget egyszeri kiszállítás esetén Szolgáltató átvállalja, amennyiben a rendelés értéke meghaladja a bruttó 50.000 Ft-ot.
  • Raklapos szállítást csak tehergépjárművel jól megközelíthető helyszínre tudja Szolgáltató biztosítani. A raklapos szállítmány tehergépjárműről való leemelése a Szállítási címzett feladata, ennek hiányából történő kézbesítési meghiusulás költsége Felhasználót terheli.
  • Küldemény sikertelen kézbesítése esetén a megfizetett szállítási költséget Szolgáltatónak nem áll módjában Felhasználónak visszatéríteni. A Felhasználó újbóli kézbesítési kérése esetén a szállítási költség felszámításra kerül, annak megfizetése minden esetben a Felhasználót terheli.
  • A Felhasználó illetve a Felhasználó által megredeléskor megadott Szállítási címzett köteles a küldeményt kézbesítéskor a futár vagy szállítmányozó előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a küldeményt nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.
  • A küldemények kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A küldemények ezen időszakban történt kézbesítésének a Felhasználónak felróható meghiusulása esetén a sikertelen küldemény kézbesítés szabályai lépnek érvénybe.
   

 • Fizetési módok
 • A fizetési módok a következők lehetnek:

  • Készpénzes fizetés átvételkor
  • Utánvét a termék házhoszállítását végző csomagkézbesítőnek
  • Fizetés előre utalással
  • Bankkártyás azonnali fizetés
   elfogadott bankkártyák
   Az Online bankkártyás fizetés az OTP Bank fizetési oldalán keresztül történik, melynek részletes leírását itt találja: Bankkártyás fizetési tájékoztató
  • Szerződött üzleti partnereknek a szerződésben foglalt fizetési feltétel szerint

  A választható fizetési módok a Felhasználó jogosultságainak és a Szolgáltatóval kötött hatályos szerződéses feltételeinek megfelelően állnak rendelkezésre.

   

   

 • A megrendelések feldolgozása és teljesítés
  • A megrendelések feldolgozása Szolgáltató központi irodájának nyitvatartási idejében történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
  • A megrendelt termékek teljesítési határideje a webáruházban az adott termék adatlapjánál feltüntetettek szerinti.
   Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában külön nem állapodtak meg a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított kilencven napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ezek alól kivételt képeznek az egyedi gyártású termékek, melyek teljesítési határidejéről Szolgáltató Felhasználót külön értesíti.
  • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
  • Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.
   

 • Elállás joga
  • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
  • A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg, így az elállási jog nem illeti meg:
   • az olyan természetes személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
   • a jogi személyeket, cégeket.
  • Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
  • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
  • Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszi Szolgáltató figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
  • Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terhelik!
  • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  • Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő használat miatt következett be.
  • A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenéséért felel.
  • A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
  • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.
  • Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
  • Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
  • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  • Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
  • Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
  • Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
  • Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
  • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
  • Fogyasztót elállási jog nem illeti meg, amennyiben:
   • A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
   • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
   • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében
   • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
   • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
   • olyan alkohol tartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor
   • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából
   • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta
   • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével
   • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében
   • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki
   • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát
  • A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
   • Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
   

 • Jótállás, szavatosság
   1. Kellékszavatosság
    • A Fogyasztó webáruházat üzemeltető Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
    • A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
     • kijavítást,
     • kicserélést,
     • kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
    • A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni, azonban a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
    • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
   2. Termékszavatosság
    • Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
    • Termékszavatossági igényként Fogyasztót kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
    • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal
    • Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
    • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.
    • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
     • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
     • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
     • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
     A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   
  A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  

  1. Jótállás
   • Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webáruház üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
   • A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
   • A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
    A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, mindezentúl viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
   • Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
   

 • A szavatossági igény esetén történő eljárás
  • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
  • A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (írásos szerződéssel, számlával, vagy nyugtával).
  • A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
  • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
  • Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – harminc napon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
  • A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
  • A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezze. Abban az esetben, ha a kijavítás vagy kicserélés ezen időponton belül nem tudja vállalkozás teljesíteni, úgy arról Fogyasztót értesíti.
  • A szavatossági, jótállási ügyintézést amennyiben szerződött partnereken keresztül történik úgy az ügyintézés érdekében a személyes adatok átadásra kerülnek a szerződött partner részére az adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően.
   

 • Panaszkezelés rendje
   • A webáruház üzemeltetésének célja, hogy Szolgáltató valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
   • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
   • Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
   • Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
   • Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
   • Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
     
    Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
    Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
    Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
    Központi telefonszám: +36 (1) 459 4800
    Faxszám: +36 (1) 210 4677
    E-mail: nfh@nfh.hu
   •  

   • vagy területi szerveihez:

    Budapest Főváros Kormányhivatala
    Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
    Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
    Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
    Telefonszám: +36 (1) 450-2598
    E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
   •  

   • Ügyfélszolgálat (rezsipont):

    Hatósági Tanácsadó Iroda
    Személyes Ügyfélszolgálat: 1052 Budapest, Városház u. 7.
    Telefonos ügyfélfogadás: +36 (1) 450-2598
     
    Fogyasztóvédelmi Rezsipont:
    Személyes Ügyfélszolgálat: 1052 Budapest, Városház u. 7.
    Telefonos ügyfélfogadás: +36 (1) 450-2592
   •  


   • Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

    Budapesti Békéltető Testület
    Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
    Telefonszáma: (1) 488-2131
    Fax száma: (1) 488-2186
    E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
   •  


  • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
  • A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
  • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki
   

 • Adatvédelem
 • A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
  https://ontbolt-ontozorendszer.hu/hu/adatvedelem

   

 • Vegyes rendelkezések
  • A Felhasználó rendeléséről e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, úgy a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
   Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó nem megfelelő e-mail címet adott meg regisztrációja során, a levelező fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni vagy egyéb, nem a Szolgáltatónak felróható és a Felhasználóhoz köthető akadályoztatás esetén.
  • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  • Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
   Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához
  • Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
   

 • Szerzői jogok
  • A www.tmarkt.hu honlap és valamennyi aldomain-je, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos ezeken a weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  • A www.tmarkt.hu honlap és valamennyi aldomain-jének weboldalairól és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. Ettől eltérni a Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélye esetén lehetséges.
  • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
  • Tilos a www.tmarkt.hu honlap és valamennyi aldomain weboldalainak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.tmarkt.hu honlap és valamennyi aldomain weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
  • A www.tmarkt.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér és kártérítés illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 20.000 Ft, illetve szavanként bruttó 3.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.